pūkš

pūkš
pū́kš interj. 1. žr. pūkšt 1: Nuleidi – sniegan tik pūkš tas medis! Mžš. Diedas ištraukė ūšmalą, pū́kš, ka tėkš an padlago! Vdšk. Buvo iškaitus, kap virto, pū́kš ir nustapino (prigėrė, paskendo) Dbč. Pū́kš į Nevėžį i parplaukė Nj. Reik valgyt – pū́kš į bliūdą įkrinta [tarakonas] Lnkv. 2. žr. pūkšt 3: Kaip lūžo maišelis [cemento] perpus, pū́kš ant žemės! Slm. Duoda alus į pabalkį pū́kš pū́kš Šts. 3. žr. pūkšt 4: Ir pūkš kvapas iš krūtinės, ir vėl čirkšt ašaros iš akių! Vaižg. Vėjas kepurę pūkš ir nupūtė Šts. 4. triukšt, krimst: Pūkš pūkš ir surijo į porą kąsnių visą obulą Vvr. Pūkš pūkš, ka mauna (ėda) arkliai burokus! Vvr. 5. sukritimui, subliuškimui žymėti: Kaip sukrėtė grabą, tik pū́kš ir susileidė (atkasus seną kapą) Slm. 6. žr. pūkšt 7: Tuojau pūkš pukš primušė priplakė kiaušinienės LzP. Pūkš nusitraukė nu sieto Šts. Pūkš ir parlūžo pusiau kartis Vvr. 7. pykšt, pokšt: Pū́kš pū́kš pū́kš pašaudo gelžkeliu vaikščiodamas Pp. 8. žr. pūkšt 10: Vaikis susigreibęs pūkš ir išejo, ir padaryk anam ką! . Pūkš ir užšalo prūdas Šts. Kačiutė ladutė pūkš kanapėsan Prng.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pukš — pùkš interj. žr. pukšt: 1. Pùkš ir parlūžo šukos Vl. Šniūras tik pùkš i nutrūko Trk. Kimbąs – pùkš ištrūko uodega Krtn. 2. Įbėgs, į ranką pùkš pabučiuos, i leka KlvrŽ. 3. Pùkš pùkš rūko, tik rūko! Krš. 4. suburbuliavimui, supukšnojimui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pukš pautukš — interj. plyšimui, sprogimui nusakyti: Ragana gėrė gėrė marias, tik vienu kartu pukš pautukš ir plyšo (ps.) Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • PUKS — Pick Up Kids …   Abbreviations SMS and Internet

  • List of Old Boys of St. Joseph's College, Hunters Hill — This is a List of notable Old Boys of St. Joseph s College, Hunters Hill, they being notable former students known as Old Boys of the Roman Catholic Church school, St. Joseph s College in Hunters Hill, New South Wales, Australia. Academics*… …   Wikipedia

  • Geheimzahl — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Mirko Puk — (* 1884; † 1945) war ab 1942 Justizminister sowie Minister für religiöse Angelegenheiten im Unabhängigen Staat Kroatien NDH. Er kam im Rahmen der Machtergreifung des Ustascha Regimes an die Macht. Mirko Puk stammte aus der kroatischen Stadt Glina …   Deutsch Wikipedia

  • PIN-Code — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Personal Identification Number — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Persönliche Identifikationsnummer — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • kalūža — ×kalūžà (l. kałuża) sf. (2) bala, klanas, šlapia vieta: Taip tai gerai važiuot, o va kur šitos kalū̃žos – važiuoji, tai pūkš, pūkš Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”